Statut Fundacji


Zabrze, 20 stycznia 2017
Statut Fundacji Kapitan Światełko

§ 1. Nazwa i siedziba

1.1.            Fundacja nosi nazwę Fundacja Kapitan Światełko, zwana dalej Fundacją.
1.2.            Dla celów współpracy z podmiotami zagranicznymi Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy: Foundation of Captain Light.
1.3.            Siedzibą Fundacji jest miasto Zabrze.
1.4.            Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały i placówki terenowe, filie oraz powoływać przedstawicielstwa na mocy uchwał Zarządu Fundacji.

§ 2. Majątek Fundacji

2.1.            Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 16000 PLN (szesnaście tysięcy złotych) zgodnie z Aktem Fundacyjnym, oraz mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2.2.            Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
2.2.1.      Darowizn, spadków i zapisów, w tym zagranicznych.
2.2.2.      Dotacji i subwencji osób prawnych.
2.2.3.      Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
2.2.4.      Dochodów z majątku Fundacji.
2.2.5.      Odsetek bankowych.
2.2.6.      Odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2.2.7.      Grantów przyznanych przez urzędy, ministerstwa oraz inne podmioty.
2.3.            Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację przeznaczana jest wyłącznie na działalność pożytku publicznego.
2.4.            Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa.

§ 3. Cele działalności Fundacji

3.1.            Fundacja działa w czterech podstawowych obszarach: bezpieczeństwo, sport, zdrowie i zaangażowanie.
3.2.            Celem Fundacji jest zwiększanie wiedzy na temat bezpieczeństwa, przeciwdziałania zagrożeniom i klęskom żywiołowym, działania związane z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych ukierunkowana na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa osób fizycznych i mienia w Polsce i innych krajach.
3.2.1.      W ramach działań podejmowanych na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa Fundacja prowadzi programy związane z podnoszeniem świadomości uczestników ruchu drogowego.
3.2.2.      Fundacja promuje odpowiedzialne zachowania i postawy, w tym związane z ratownictwem, niesienie pierwszej pomocy i pomaganiem ofiarom wypadków komunikacyjnych i innych.
3.2.3.      W ramach podejmowanych działań Fundacja prowadzi autorskie warsztaty reagowania w sytuacjach zagrożenia życia pod nazwą Liga Bohaterów.
3.2.4.      Fundacja realizuje inne działania związane z bezpieczeństwem pojętym jako przeciwdziałania utracie zdrowia, życia czy majątku osób fizycznych.
3.3.            Celem Fundacji jest działanie na rzecz promocji sportów, w tym sportów motorowych i e-sportu.
3.3.1.      Fundacja realizuje działania na rzecz promocji sportu jako aktywnej formy spędzania czasu, promuje zdrowy styl życia i dietę, działania związane z redukcją stresu, ideami fair-play, sportowej rywalizacji oraz przeciwdziałania dopingowi.
3.3.2.      Fundacja podejmuje się organizacji, współorganizacji oraz patronuje wydarzeniom sportowym.
3.3.3.      Fundacja działa na rzecz zapewniania uczestnictwa, w tym także osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem, w zawodach, treningach, szkoleniach i warsztatach związanych ze sportem, rekreacją i kulturą fizyczną.
3.3.4.      Celem Fundacji jest przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci i młodzieży poprzez aktywizację w sporcie i innych obszarach.
3.3.5.      Fundacja podejmuje inne działania związane ze sportem, rekreacją, turystyką i promocją aktywności fizycznej.
3.4.            Fundacja realizuje programy związane z promocją zdrowia, przeciwdziałaniem i zapobieganiem chorób, w tym nowotworowych.
3.4.1.      W ramach podejmowanych działań Fundacja realizuje kampanię Movember Polska, której celem jest edukacja związana z wczesnym wykrywaniem, profilaktyką i leczeniem nowotworów jąder i prostaty.
3.4.2.      Fundacja podejmuje działania związane z edukacją na rzecz przeciwdziałania otyłości.
3.4.3.      Fundacja działa na rzecz edukacji dotyczącej nieprzemysłowego wytwarzania żywności i napojów, samodzielnego przygotowywania potraw i produktów spożywczych.
3.4.4.      Fundacja działa na rzecz promocji wytwarzania żywności i napojów w warunkach domowych oraz metodami rzemieślniczymi.
3.4.5.      Fundacja podejmuje działania związane z edukacją na rzecz przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom.
3.5.            Fundacja podejmuje działania związane z edukacją na rzecz podnoszenia poziomu zaangażowania społecznego osób fizycznych, w tym dzieci i młodzieży oraz firm i instytucji.
3.5.1.      W ramach realizowanych projektów Fundacja prowadzi autorskie warsztaty uczące realizacji własnych inicjatyw oddolnych pod nazwą 12GO!.
3.5.2.      Fundacja realizuje konsultacje społeczne dla instytucji publicznych oraz prywatnych.
3.5.3.      Fundacja działa na rzecz podnoszenia poziomu świadomości obywatelskiej i działań na rzecz demokracji w Polsce i na świecie.
3.6.            Fundacja realizuje inne działania związane z edukacją, w tym edukacją dla dzieci i młodzieży.
3.7.            Fundacja realizuje inne działania związane z propagowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu, w tym z e-sportem, grami komputerowymi, planszowymi i karcianymi, grami fabularnymi oraz taktycznymi.
3.8.            Fundacja realizuje inne działania związane z kulturą i sztuką, w tym organizacją wystaw, wspieraniem artystów i tworzeniem treści kultury.
3.9.            Fundacja realizuje inną działalność charytatywną, edukacyjną i badawczą związaną w szczególności z powyższymi dziedzinami.

§ 4. SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH

4.1.            Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
4.1.1.      Prowadzenie kampanii informacyjnych za pośrednictwem środków masowego przekazu.
4.1.2.      Realizacja edukacyjnych działań bezpośrednich w przestrzeniach publicznych i prywatnych.
4.1.3.      Prowadzenie warsztatów, zajęć i prelekcji.
4.1.4.      Organizacja kursów, warsztatów, pokazów i innych działań dla młodych i dorosłych.
4.1.5.      Organizacja koncertów, wernisaży, wystaw i innych wydarzeń kulturalnych związanych ze wspieraniem aktualnie prowadzonych przez Fundację akcji.
4.1.6.      Organizacja konkursów, turniejów wiedzy, gier terenowych i zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
4.1.7.      Organizacja targów, konferencji, prezentacji i innych form spotkań.
4.1.8.      Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.
4.1.9.      Finansowanie działalności naukowej i badawczej.
4.1.10.  Realizacja badań zdrowotnych.
4.1.11.  Organizacja imprez sportowych, związanych z e-sportem i innymi formami rozrywki, rekreacji i współzawodnictwa.
4.1.12.  Inne akcje i wydarzenia i programy.
4.2.            Fundacja realizuje swoje cele poprzez Akcje, Kampanie i Projekty, zgodne z celami statutowymi i sposobami ich realizacji.
4.3.            Fundacja może przyznawać nagrody, wyróżnienia oraz certyfikaty dla osób fizycznych, prawnych i innych instytucji, w tym publicznych, za szczególne zasługi dla Fundacji oraz promowane przez nią wartości.
4.4.            Procedury realizacji zbiórek, akcji promocyjnych, informacyjnych, wydarzeń masowych, konkursów i innych działań Fundacji oraz innych Akcji, Kampanii i Projektów określa aktualnie obowiązujące prawo oraz komplementarne wobec niego wewnętrzne regulaminy i uchwały Fundacji.

§ 5. Organy Fundacji

5.1.            Organami Fundacji są:
5.1.1.      Zarząd Fundacji.
5.1.2.      Rada Fundacji.
5.2.            Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z od dwóch do czterech członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.
5.2.1.      Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu powoływani są przez Radę Fundacji spośród Członków Zarządu na pięcioletnie kadencje. Wybraną funkcję można pełnić przez dowolną liczbę kadencji pod warunkiem pozostawania w składzie Zarządu.
5.2.2.      Pierwszy skład Zarządu oraz funkcje powołuje i przypisuje Fundator.
5.2.3.      Nowi Członkowie Zarządu powoływani są przez Zarząd zwykłą większością głosów na wniosek Prezesa Zarządu, dwóch obecnych członków Zarządu lub dwóch Członków Rady Fundacji; zawsze z uwzględnieniem opinii Rady Fundacji.
5.2.4.      W przypadku odwołania całego Zarządu, nowy Zarząd powołuje Rada Fundacji kwalifikowaną większością 4/5 głosów.
5.2.5.      Członkami Zarządu mogą zostać wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5.2.6.      Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję do odwołania przez Radę Fundacji kwalifikowaną większością 2/3 głosów lub do ustania członkostwa z tytułu:
5.2.6.1.                       Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji.
5.2.6.2.                       Utraty praw obywatelskich lub pełnej zdolności do czynności prawnych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
5.2.6.3.                       Śmierci Członka Zarządu.
5.2.7.      Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
5.2.8.      Zarząd działa w oparciu o Statut Fundacji oraz podjęte Uchwały.
5.2.9.      Do kompetencji Zarządu należy:
5.2.9.1.                       Realizacja celów statutowych.
5.2.9.2.                       Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji
5.2.9.3.                       Nadzór nad realizacją wewnętrznych procedur i regulaminów Fundacji.
5.2.9.4.                       Sporządzanie planów pracy i budżetu.
5.2.9.5.                       Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.
5.2.9.6.                       Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
5.2.9.7.                       Zatrudnianie pracowników, ustalanie zakresu ich obowiązków oraz wysokości wynagrodzenia.
5.2.9.8.                       Przygotowywanie regulaminów i procedur określających działanie Fundacji i przedstawianie ich Radzie Fundacji celem akceptacji.
5.2.9.9.                       Składnie wniosków do Rady Fundacji o zmianę Statutu.
5.2.9.10.                   Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
5.2.10.  Zarząd może delegować swoje obowiązki na zatrudnionych pracowników.
5.2.11.  Zarząd zobowiązany jest co roku przedkładać Radzie Fundacji sprawozdanie z bieżącej działalności Fundacji i planów na rok kolejny, nie później niż ostatniego dnia lutego.
5.3.            Rada Fundacji składa się z od dwóch do dziesięciu osób, które pełnią swoją funkcję do odwołania.
5.3.1.      Członkowie Rady Fundacji pełnią swoją funkcję do odwołania przez Radę Fundacji kwalifikowaną większością 2/3 głosów lub do ustania członkostwa z tytułu:
5.3.1.1.                       Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji.
5.3.1.2.                       Utraty praw obywatelskich lub pełnej zdolności do czynności prawnych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
5.3.1.3.                       Śmierci członka Rady Fundacji.
5.3.2.      Nowych członków Rady Fundacji powołują dotychczasowi członkowie Rady Fundacji kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
5.3.2.1.                       Członkowie Rady nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
5.3.2.2.                       Członkami Rady mogą zostać wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5.3.3.      Do kompetencji Rady Fundacji należy:
5.3.3.1.                       Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
5.3.3.2.                       Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji.
5.3.3.3.                       Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji zwykłą większością głosów.
5.3.3.4.                       Wnioskowanie o powoływanie i opiniowanie nowych Członków Zarządu Fundacji.
5.3.3.5.                       Powoływanie nowego Zarządu Fundacji w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających utworzenia nowego Zarządu.
5.3.3.6.                       Zatwierdzanie regulaminów i procedur przedstawionych przez Zarząd zwykłą większością głosów.
5.3.3.7.                       Odwoływanie całego Zarządu lub poszczególnych jego członków kwalifikowaną większością 4/5 głosów w przypadku stwierdzenia rażącej niegospodarności lub działania na szkodę Fundacji.
5.3.3.8.                       Odwołanie jednego ze swoich członków na wniosek dwóch członków Rady lub Prezesa Zarządu kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
5.3.3.9.                       Opiniowanie i zmiana statutu Fundacji na wniosek Zarządu kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
5.3.4.      Rada Fundacji obraduje co najmniej raz w roku.
5.3.5.      Członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Fundacji.
5.3.6.      Rada Fundacji podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, jeśli w danym przypadku Statut nie określa inaczej.
5.3.7.      Posiedzenie Rady Fundacji może zostać zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek co najmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, nie później niż 15 dni roboczych od zgłoszenia wniosku.

§ 6. Nadzór Ministerialny

6.1.            Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw transportu.

§ 7. REPREZENTOWANIE FUNDACJI I ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH

7.1.            Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy Członek Zarządu samodzielnie.
7.2.            W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
7.3.            Fundacja nie udziela pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej Osobami Bliskimi.
7.4.            Fundacja nie przekazuje majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
7.5.            Fundacja nie wykorzystuje majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
7.6.            Fundacja nie zakupuje towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 8. ZMIANA STATUTU lub celuFUNDACJI

8.1.            Zmiana celu Fundacji możliwa jest wyłącznie przy zmianie Statutu i podlega tym samym zapisom.
8.2.            Zmiana Statutu Fundacji jest możliwa nie wcześniej niż po 60 dniach od zgłoszenia ostatniej zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
8.3.            Zarząd może wnioskować o zmianę Statutu Fundacji przedstawiając zaakceptowany kwalifikowaną większością 3/4 głosów projekt Radzie Fundacji.
8.4.            Rada Fundacji zatwierdza zmianę Statutu Fundacji kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
8.5.            Zarząd zobowiązany jest do zgłoszenia zmiany Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego nie później niż 7 dni od daty zaakceptowania zmiany przez Radę Fundacji.
8.6.            Zmiany celów istnienia i działalności Fundacji odbywają się wyłącznie poprzez zmiany Statutu Fundacji.

§ 9. Pozostałe postanowienia

9.1.            Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
9.1.1.      Wniosek o likwidację Fundacji przygotowuje Zarząd akceptując go jednogłośnie.
9.1.2.      Likwidacja Fundacji możliwa jest jedynie po zaakceptowaniu wniosku o likwidację przez Radę Fundacji kwalifikowaną większością 4/5 głosów.
9.1.3.      W przypadku likwidacji Fundacji, ostatni Zarząd wyprzedaje majątek celem regulacji zobowiązań i wypłaty wynagrodzeń, natomiast pozostałe uzyskane w ten sposób środki przekazywane są innym instytucjom charytatywnym określonym w Protokole Likwidacji, jaki Zarząd ma obowiązek przygotować.
9.2.            Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swoich celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
9.3.            Fundacja posługuje się własnym logo oraz logo kampanii Movember Polska.
9.4.            Fundacja działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.

0 komentarze:

Prześlij komentarz