Pomagaj i Wygrywaj - Regulamin

Regulamin Konkursu „Pomagaj i Wygrywaj”

Regulamin jest podstawą prawną realizacji i rozstrzygnięcia konkursu Pomagaj i Wygrywaj. Pamiętaj, że biorąc udział w konkursie potwierdzasz, że akceptujesz wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 1 – DEFINICJE

1.1. Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie, przy czym odniesienia do wyrażeń́ w liczbie pojedynczej dotyczą̨ także wyrażeń́ w liczbie mnogiej i odwrotnie:
1.1.1. Organizator lub Fundacja „Kapitan Światełko” – Fundacja na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wspomagania ofiar wypadków „Kapitan Światełko" z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego 2A/4 44-100 Gliwice, 
1.1.2. Uczestnik konkursu – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych i ukończone 18 lat.
1.1.3. Laureat konkursu – zwycięzca konkursu albo osoba, której Jury przyznało wyróżnienie,
1.1.4. Warsztaty – prowadzone przez Organizatora pojedyncze zajęcia praktyczne dla młodzieży z domów dziecka albo ośrodków pomocy społecznej w wieku od 16 do 20 lat mające na celu nabycie umiejętności umożliwiających płynne wejście na rynek pracy i strat w dorosłe, samodzielne życie.
1.1.5. Godzina dydaktyczna – 45 minut.
1.1.6. Konkurs – Konkurs „Pomaga i Wygrywaj”.
1.1.7. Regulamin – Regulamin Konkursu „Pomagaj i Wygrywaj”.

§2 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Kapitan Światełko” z siedzibą w Gliwicach, 44-100 przy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego 2a/4, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000493450, zwana dalej „Organizatorem”.
2.2. Konkurs trwa w terminie od 19 czerwca 2016 do dnia 3 września 2016.
2.3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 9 września 2016 na stronie internetowej Organizatora (www.kapitanswiatelko.pl)
2.4. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie. 
2.4.1. Przed przystąpieniem do konkursu uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
2.4.2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§3 – CEL KONKURSU

3.1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego, najciekawszego i najbardziej kreatywnego tematu lub formuły prowadzonych przez Organizatora Warsztatów dla młodzieży z domów dziecka i ośrodków pomocy społecznej umożliwiających nabycie kompetencji istotnych z punktu widzenia wejścia na rynek pracy oraz startu w dorosłe, samodzielne życie. (Dalej również: Praca konkursowa). Praca konkursowa może, ale nie musi zostać́ wykorzystana do innej kampanii związanej z promocją działalności Organizatora.

§ 4 – UCZESTNICY KONKURSU

4.1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie darowizny pieniężnej w formie przelewu bankowego lub pocztowego przekazu pieniężnego, w kwocie co najmniej 10,00zł (słownie: dziesięciu złotych 00/100) bezpośrednio na rachunek bankowy Organizatora numer 08 2030 0045 1170 0000 0476 4220 prowadzony w BGŻ BNP Paribas lub przez aplikację do przelewów internetowych DotPay dostępną na stronie konkursu, wraz z wpisaniem w tytule przelewu treści zawierającej pomysł na realizacje Warsztatów.
4.2. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych.
4.2.1. W przypadku dyskwalifikacji w konkursie kwota dokonanej darowizny nie podlega zwrotowi.
4.3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie jego najbliższej rodziny, członkowie Jury oraz członkowie najbliższej rodziny Jury.
4.4. Udział w konkursie jest dobrowolny.
4.5. Organizator nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez Uczestnika Konkursu z rzeczywistymi danymi Uczestnika.
4.6. Przez zgłoszenie się do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z dnia 2015.12.16). Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania usunięcia.

§5 – ZASADY KONKURSU

5.1. Zgłaszanie pomysłów do konkursu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wpisanie jego treści w tytule przelewu.
5.2. Aby wziąć́ udział w konkursie należy dokonać darowizny pieniężnej na rzecz Organizatora w formie przelewu bankowego, internetowego, przez dostępną na stronie aplikację DotPay, lub pocztowego przekazu pieniężnego w kwocie co najmniej 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych 00/100), w tytule przelewu wpisując treść proponowanego tematu albo formuły Warsztatów zgłaszanych do konkursu. 
5.3. Jedna darowizna na rzecz Organizatora w tytule przelewu bankowego, internetowego lub przekazu pocztowego pieniężnego może zawierać tylko jedną propozycję tematu lub formuły Warsztatów.
5.4. Uczestnik ma prawo wysłać́ dowolną ilość propozycji tematów lub formuły Warsztatów.
5.5. Przesłane temat lub formuła Warsztatów mają pozytywnie wpływać na morale młodzieży z domów dziecka albo ośrodków pomocy społecznej w wieku od 16 do 20 lat i zachęcać ich do wejścia na rynek pracy oraz startu w dorosłe, samodzielne życie.
5.6. Temat Warsztatów powinien określać możliwe do zrealizowania przez Organizatora pojedyncze zajęcia z młodzieżą w wieku od 16 do 20 lat mające na celu ich przygotowanie do wejścia na rynek pracy i, trwające do 10 godzin dydaktycznych.
5.7. Formuła Warsztatów obejmuje grupowe ćwiczenia praktyczne i powinna określać możliwy do zrealizowania przez Organizatora typ zajęć edukacyjnych, uwzględniając stopień zaangażowania uczestników, typ interakcji czy podejmowanych aktywności, w tym fizycznych.
5.8. Uczestnik konkursu, któremu zostanie przyznana nagroda, zobowiązany jest do przesłania wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (wraz z oświadczeniami) pocztą tradycyjną na adres: 44-100 Gliwice, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 2a/4 z dopiskiem ”Konkurs „Pomagaj i Wygrywaj””, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
5.9. Formularz zgłoszeniowy w wersji edytowalnej można pobrać́ na stronie konkursowej od dnia 26 czerwca 2016 r. 
5.9.1. Niedopełnienie powyższych formalności przez zwycięzcę̨ konkursu i uczestnika, któremu zostanie przyznana nagroda skutkuje utratą przez niego prawa do odbioru nagrody oraz upoważnia Organizatora do przekazania nagrody innemu uczestnikowi konkursu.
5.10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem prac konkursowych ponoszą̨ uczestnicy konkursu.
5.11. Organizator konkursu ma prawo wyłączyć́ z udziału w konkursie teksty, które nie spełniają̨ warunków Regulaminu lub naruszają̨ przepisy prawa.

§6 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

6.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika bądź́ przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.
6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w komunikacji elektronicznej, wynikające z przyczyn niezależnych od niego, zwłaszcza z wadliwego działania systemu informatycznego Uczestnika lub działania sieci Internet.

§7 – PRAWA AUTORSKIE

7.1. W Konkursie mogą̨ brać́ udział jedynie te propozycje tematów lub formuł Warsztatów, o których mowa w rozdziałach III i V Regulaminu będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników, które nie naruszają̨ praw osób trzecich oraz wolne są̨ od wad prawnych (Prace konkursowe).
7.2. Z chwilą zgłoszenia propozycji tematu lub formuły Warsztatów do konkursu Uczestnik wyraża zgodę̨ na korzystanie z nich przez Organizatora dla celów konkursowych.
7.3. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu i wyłonienia Zwycięzcy konkursu albo przyznania wyróżniania następuje ostateczne przeniesienie przez Laureatów Konkursu na Organizatora, majątkowych praw autorskich do korzystania i rozporządzania zwycięskimi tematami lub formułami Warsztatów na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator jest uprawniony do korzystania z tematów lub formuł Warsztatów w sposób anonimowy - bez konieczności każdorazowego podawania danych Laureatów Konkursu. Na warunki te Uczestnik wyraża zgodę̨ poprzez przystąpienie do Konkursu.
7.4. W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać́ i zwielokrotniać́ tematy lub formuły Warsztatów każdą techniką - w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Dokonywać́ obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do treści Prac konkursowych, w tym w szczególności użyczać́ lub oddawać́ je w najem, a także rozpowszechniać́ w każdy inny sposób w szczególności udostępniać́ publicznie tak, aby każdy mógł mieć́ do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskich Prac konkursowych autorom tych Prac konkursowych (a w przypadku Prac powtarzających się̨, autorom, którzy wcześniej przesłali zwycięskie Prace na adres Organizatora) - Laureatom Konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagród określonych w Regulaminie, nie przysługują̨ żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.
7.5. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń́ związanych z naruszaniem praw autorskich do Pracy konkursowej zgłoszonej przez Uczestnika do konkursu, a przysługujących osobom trzecim (w szczególności podwykonawcom i współpracownikom Uczestnika) lub wszczęcia przeciwko Organizatorowi procesu w tym zakresie, Uczestnik bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń́, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasadzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadosyćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem. 

§8 – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ NAGRODY

8.1. Jury konkursowe powoływane jest przez Organizatora i składa się̨ z 6 (słownie: sześciu) osób.
8.2. Nagrody zostaną̨ przyznane autorom najciekawszych, najbardziej kreatywnych oraz zgodnych z warunkami rozdziału V pkt 5. 
8.3. Decyzje Jury są̨ niepodważalne. 
8.4. Zwycięzca konkursu otrzyma voucher o wartości 3.500,00 złotych (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) na imprezę turystyczną dla dwóch osób na terenie Wspólnoty Autonomicznych Wysp Kanaryjskich. 
8.5. Organizator, poza nagrodą główną, ma prawo przyznać wyróżnienia dla innych uczestników konkursu. 

§9 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD

9.1. Wyniki konkursu zostaną̨ ogłoszone w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu na stronie internetowej Organizatora.
9.2. Zwycięzcy konkursu otrzymają̨ powiadomienie o wygranej na adres pocztowy wskazany w informacjach o nadawcy międzybankowej transakcji bezgotówkowej ewentualnie adres e-mail podany w nadesłanym formularzu zgłoszeniowym. W przypadku nadesłania formularza zgłoszeniowego, pierwszeństwo mają dane zawarte w rzeczonym formularzu.
9.3. Organizator powiadomi zwycięzców konkursu o terminie i sposobie odbioru nagród. Nagrody nieodebrane do dnia 1 października 2016 r. przechodzą̨ na własność́ Organizatora. 
9.4. Nagrody nie podlegają̨ wymianie na ekwiwalent pieniędzy. 

§10 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Organizatora.
10.2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania regulaminu na stronie internetowej Organizatora. 
10.3. Organizator może dokonywać́ zmian w Regulaminie, gdy konieczność́ ich dokonania wynikła po jego opracowaniu. Zmiany wchodzą̨ w życie i obowiązują̨ uczestników konkursu i organizatora od chwili ich opublikowania na stronie internetowej organizatora. 
10.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania lub zawieszenia konkursu. Darowizny dokonane w czasie trwania konkursu zostaną przeznaczone na realizację Warsztatów prowadzonych przez Organizatora oraz inne cele statutowe Fundacji „Kapitan Światełko”.
10.5. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać́ wysyłając zapytanie na adres mailowy: pomagam@kapitanswiatelko.pl
10.6. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu. 

0 komentarze:

Prześlij komentarz