wtorek, 30 kwietnia 2019

Majówkowy konkurs Movember Polska

W kwietniu pojawiły się w movemberowym sklepie specjalne majtki, opracowane wspólnie przez nasz zespół Movember Polska i niesamowitych, kreatywnych ludzi z Cupsell.pl. Bokserki te przypominają o tym, że trzeba regularnie sprawdzać swoje jądra - w końcu majtki te mają nam pomagać w walce z męskimi nowotworami.
Majtki ZRÓB SOBIE DOBRZE można nabyć pod tym linkiem, ale z okazji majówki, można je także wygrać.
Wystarczy wejść na Fanpage Movember Polska, udostępnić post konkursowy i dodać w komentarzu zdjęcie odpowiadające na pytanie: czemu po tej majówce będą ci potrzebne nowe majtki?


Regulamin konkursu dostępny jest oczywiście poniżej.
Zapraszamy do zabawy!


Regulamin Konkursu „Jajcarska majówka”
(dalej: „Regulamin”)

§ 1.
Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu
1. Organizatorem konkursu „Jajcarska majówka (dalej: „Konkurs”) jest Fundacja Kapitan Światełko z siedzibą w Zabrzu (41-806), ul. Józefa Lompy 41, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493450, NIP 631-265-17-56, (dalej: „Organizator”). 
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.

§ 2.
Czas trwania Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 30.04.2019 r. o godz. 16:00 i zakończy się w dniu 09.05.2019 r. o godzinie 23:00 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”). Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.
2. Konkurs jest jednoetapowy.
3. Spośród wszystkich Uczestników w terminie 7 dni od zakończenia zostanie wybranych trzech laureatów nagrody głównej.

§ 3.
Komisja konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz i wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Rady i Zarządu Fundacji oraz dwie osoby nie będące przedstawicielami Fundacji.

§ 4.
Warunki wzięcia udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która chce przystąpić do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest zobowiązana:
a) zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptować Regulamin. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu.
6. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook®, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook® (dalej: „Profil”). Uczestnik nie jest uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie z konta fikcyjnego, rozumianego jako konto zawierające inne dane niż prawdziwe dane osobowe korzystającej z tego konta osoby fizycznej.  

§ 5.
Zasady i przebieg Konkursu
1. Konkurs jest przeprowadzony w postach konkursowych na tablicy fanpage Movember Polska prowadzonym w serwisie Facebook® (dalej: „Fanpage”).
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do:
a) wykonania zadania Konkursowego polegającego na dodaniu przez  Uczestnika  w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym na Fanpage’u foto/video ukazujące kreatywną interpretację odpowiedzi na pytanie: „czemu będziesz potrzebować nowych bokserek po tej majówce?”
b) udostępnienia posta konkursowego oraz polubienia Fanpage’a.
3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace: 
a. związane z tematyką Konkursu, 
b. co  do  których  Uczestnik  posiada  prawa autorskie i zgody na wykorzystanie wizerunków (jeśli na zdjęciu zamieszczone są wizerunki osób trzecich),
c. spełniające warunki, o których mowa w ust 5 poniżej,
d. niezwierające znaków towarowych, wizerunków, przekazów reklamowych i promocyjnych podmiotów trzecich.   
4. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich.
5. Dopuszczone do Konkursu Prace Konkursowe zostaną opublikowane w pod Postem Konkursowym na Fanpage’u na zasadach określonych w §8 Regulaminu. Organizator Konkursu, w każdym czasie, jest uprawniony do usunięcia Pracy konkursowej opublikowanej na Fanpage’u, która nie spełnia warunków, o których mowa w ust 4 i 5.
6. Komisja dokona oceny Prac Konkursowych, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni trzy zwycięskie Prace, które zostaną wyróżnione nagrodą (dalej: „Nagroda”).
7. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na Fanpage’u w ciągu 1 dnia roboczego od zakończenia danej Rundy oraz przesłana laureatom Konkursu (dalej: „Zwycięzcy”) za pośrednictwem wiadomości prywatnych w portalu społecznościowym Facebook®. 

§ 6.
Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są:
a) bokserki męskie w rozmiarze M, L lub XL, tzw. Majtki Przypomijajki.
2. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
5. Zwycięzcy zobowiązani są przesłać, za pośrednictwem wiadomości w portalu Facebook®, w przeciągu dwóch dni od otrzymania wiadomości o wygranej zgodnie z §5 ust. 8 Regulaminu, informacje niezbędne w celu wydania Nagrody.
6. Niezachowanie terminu wskazanego w powyższym ustępie, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w ustępie poprzednim, skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
7. Nagrody wysyła Organizator kurierem lub listem w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania od danego Zwycięzcy jego danych korespondencyjnych na adres podany przez Zwycięzcę. 
8. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. 
9. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy, a także potwierdzenia jego pełnoletności, w tym przed wydaniem Nagrody Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.

§ 7.
Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w  szczególności Uczestników, którzy:
a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
b. są niepełnoletni;
c. jeżeli w stosunku do ich Pracy Konkursowej zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich, w szczególności co do rozpowszechniania wizerunku osoby utrwalonej w Pracy Konkursowej lub naruszenia praw autorskich.
2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
§ 8.
Prawa własności intelektualnej do Prac
1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm., „Ustawa”) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi  zezwoleniami na rozpowszechnianie utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej wizerunków Uczestnika oraz osób trzecich.
2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych, będących utworami w rozumieniu Ustawy, w celu przeprowadzenia Konkursu oraz zezwolenie na rozpowszechnianie utrwalonych na zgłaszane Pracy Konkursowej wizerunków osób na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 poniżej. 
3. Licencja niewyłączna do Prac Konkursowych udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych wraz z prawem sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz  techniką cyfrową,
b. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo  egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 3 a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, w multipleksach, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.
4. Organizator jest uprawniony do wykorzystania Prac Konkursowych do prowadzenia Konkursu  oraz dla własnych celów reklamowych i promocyjnych.
5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z wykorzystaniem przez Organizatora, do których prawa nabył na mocy Regulaminu.
6. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Prac Konkursowych i rozporządzania tymi prawami. Organizator, lub wskazana przez niego osoba lub podmiot, jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, łączenia z innymi utworami i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami oraz zezwalania innym osobom lub podmiotom na powyższe działania.
7. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne, prawa do nagrodzonych Prac Konkursowych stanowiących utwór, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania Nagrody Zwycięzcy, w tym wymienionych w art. 50 Ustawy, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
d. w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu,
e. w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
f. prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonej Pracy Konkursowej,
g. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.
8. Zwycięzca upoważnia Organizatora do realizowania przysługujących mu osobistych autorskich praw w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonej Pracy Konkursowej, w zakresie decydowania o jej pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej. Uczestnik zobowiązuje się też, że nie będzie autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej wykonywał.
9. Organizator uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do Pracy Konkursowej Zwycięzcy na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie, t.j. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Pracy w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Pracy, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie.
10. Organizator jest uprawniony do korzystania z utrwalonego na Pracy Konkursowej wizerunku Uczestnika i innych osób w sposób umożliwiający korzystanie z Pracy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
11. Organizator może upoważnić Zleceniodawcę do korzystania z praw do Prac nabytych przez niego bądź udzielonych mu zgodnie z Regulaminem, a także do zgód określonych w Regulaminie.
12. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora lub Zleceniodawcę.  W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające (i) przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych Prac lub (ii) możliwość korzystania z utrwalonego na Pracy wizerunku osób fizycznych.
13. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Prac Konkursowych, do których prawa nabył na mocy Regulaminu.
14. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich, upoważnienie do korzystania z praw autorskich lub wizerunków.
15. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§  9.
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Kapitan Światełko, z siedzibą przy ul. Józefa Lompy 41, 41-806 Zabrze, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem pod numerem 0000493450.
2. Administrator przetwarza Dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do:
a) Przygotowania, przeprowadzenia i realizacji Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”  polegającym na  przyjęciu zgłoszenia do Konkursu, ustaleniu wyników Konkursu, wydania (wysłania nagród), ogłoszenia wyników Konkursu;
b) W zakresie, w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe w celu rozliczenia Konkursu ) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO oraz;
c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu kontaktowego.
4. Dane Uczestników Konkursu, którzy nie zostali laureatami Konkursu zostaną usunięte lub w terminie 60 dni, licząc od daty ogłoszenia laureatów.  Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.
5. Dane laureatów Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym - z wyłączeniem Danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe, ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania lub realizacji nagrody zgodnie z Regulaminem).
6. Dane Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punków poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.
7. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika.
9. Uczestnikom przysługuje prawo do:
uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.
żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
11. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
12. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres Organizatora.

§ 10.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu pod Postem oraz w siedzibie Organizatora.
2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem „wiadomości prywatnych” za pośrednictwem Fanpage’u.